Arvot

Toisten huomioonottaminen  

Koko seuran väki huomioi toiminnassaan myös muut. Vanhemmat ovat yhtäläisesti kaikkien luistelijoiden käytettävissä. Luistelijoita ohjataan pienestä pitäen huomioimaan harjoittelukaverit positiivisella tavalla. Lapsia  ja nuoria ohjataan kannustamaan ja auttamaan toinen toisiaan niin harjoitus- kuin kilpailutilanteissakin. 

Lapsia  ja nuoria ohjataan toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Kunnioitetaan hyviä tapoja. Huolehditaan, että tervehditään, kiitetään, pyydetään ja annetaan anteeksi. Luistelijoita ohjataan myös hyviin käytöstapoihin ja hyvään ja positiiviseen vuorovaikutukseen, josta on hyötyä niin harjoituksissa kuin elämässä yleensäkin. 

Valmentajat keskustelevat luistelijoiden kanssa myös muista kuin luisteluun liittyvistä asioista.  Valmennustilanteissa harjoitussuunnitelmaa pyritään muokkaamaan tarvittaessa päivän fiiliksen mukaan.Vastuullisuus

Vastuullisuus näkyy valmennuksessa ennen kaikkea siinä, että jokaisella ryhmällä on koulutetut ja valmennukseen sitoutuneet ohjaajat ja valmentajat. Kaikilla ryhmillä on kausisuunnitelmat ja tavoitteet. Seurassa huolehditaan siitä, että jokainen luistelija on itselleen sopivassa ryhmässä ja harjoittelu on sellaista, että se on kehittävää ja lapsen kehityksen huomioivaa. Kaikki toiminta pyritään rakentamaan lapsen ja nuoren parhaaksi. Toiminnan arvot ja eettiset linjaukset perustuvat Suomen Olympiakomitean Urheiluyhteisön reilun pelin periaatteisiin

Tarkoituksena ei ole tehdä lapsesta luistelijaa keinolla millä hyvänsä. Tärkeintä on hyvän ja terveen harrastuksen tarjoaminen. Harjoittelun monipuolisuudesta huolehditaan niin jäällä kuin jään ulkopuolellakin. Jääharjoittelu sisältää tasaisesti kaikkia luistelun elementtejä ja oheisharjoitteluun kuuluu erilaisia leikkejä, pelejä, koordinaatioharjoituksia, lihashuoltoa ym. Luistelijan kehitystä seurataan elinkaariajattelulla. Tällä tarkoitetaan luistelijan tukemista hänen omista lähtökohdistaan ja omasta halustaan aina ensiopetuksesta lähtien siihen päivään, kunnes kilpa- tai luistelu-ura päättyy. 

Seuratoiminnassa vastuullisuus näkyy siinä, että seura haluaa pitää luistelun kaikkien harrastuksena. Seurassa toimii päävalmentajan lisäksi tuntivalmentajia koordinoimassa seuran valmennusta ja sen laatua. 

Seuran johto huolehtii siitä, että taloustilanne on hyvä ja että kaikki työnantajavelvoitteet on hyvin hoidettu.


Tasa-arvoisuus

Tasa-arvoisuus näkyy siinä, että jokainen luistelija saa opetusta yhtä paljon ja omalla kehitystasollaan.  Seurassa jokainen harjoitusryhmä ja luistelija koetaan yhtä tärkeänä. Niin harrastetoimintaa kuin kilpailullisessa toiminnassa mukana olevien toimintaa pyritään kehittämään yhä laadukkaammaksi.

Tasa-arvoisuus näkyy myös siinä, että seuramme tarjoaa mahdollisuuden luistelun harrastamiseen kaikilla tasoilla. Voit aloittaa harrastamisen, vaikka vasta kouluiässä ja silti sinulle löytyy oma ryhmä.

Seuran suurimpaan vuosittaiseen tapahtumaan, kevätnäytökseen, pääsevät kaikki halukkaat esiintymään.


Terveellisen elämän tapojen tukeminen

Terveellisiä elämäntapoja tuetaan erityisesti niissä ryhmissä, joissa harjoitellaan useammin kuin kolmesti viikossa. Harjoittelu suunnitellaan niin, ettei siitä tulisi elimistölle liian kuormittavaa. Mahdolliset vammat pyritään hoitamaan jo ennen kuin niitä syntyy. Huolehditaan siitä, että oheisharjoittelu tukee lajiharjoittelua monipuolisesti. Harjoituksiin ei pidä tulla sairaana.

Terveelliseen ruokavalioon ohjataan mm. erilaisten valmentajien pitämien luentojen ja tietoiskujen avulla. Lisäksi korostetaan kouluruokailun tärkeyttä. Tarvittaessa puututaan ja puhutaan myös esim. päihteiden käytöstä. Terveisiin elämäntapoihin tulee kiinnittää huomiota myös kotona. Vanhemmat huolehtivat, että lapset saavat oikeaa ravintoa ja riittävästi lepoa. Vanhemmat seuraavat lasten jaksamista ja viestittävät valmentajille, jos lapsi väsyy liiaksi. Tämä toimii myös päinvastaisesti. Tarvittaessa puututaan ilmenneisiin ongelma-asioihin.


Kasvun tukeminen

Lasten harrastuksessa huomioidaan eri kehitysvaiheet. Harjoituksissa pyritään tukemaan lapsen kehittymistä yksilönä eikä keskitytä vain luistelutaitojen opetteluun. Kunkin ryhmän yhteisillä pelisäännöillä helpotetaan tämän asian toteutumista. Laadittuihin pelisääntöihin palataan kauden aikana säännöllisesti.

Kaikki harjoitus- ja kilpailutilanteet vahvistavat lasten sosiaalisia taitoja, tunteiden käsittelyä, pitkäjänteisyyttä ym. Valmentajat ja vanhemmat ovat koko ajan tukemassa tätä kehitystä.

Kasvua tuetaan positiivisella ja hyväksyvällä ilmapiirillä. Valmentajat pyrkivät antamaan palautteen positiivisessa valossa ja virheitä ei korosteta, vaan keskitytään suorituksen parantamiseen. Kaikkia kannustetaan harrastuksessa eteenpäin. Suorituksia ei vertailla keskenään vaan lapsille korostetaan oman luistelutaidon kehittymistä: Missä minä olen taidoissani mennyt eteenpäin. Elinkaariajattelu on mukana kasvun tukemisessa.