top of page

ISU Arviointi

ISU-arviointijärjestelmä lyhyesti:

Taitoluistelussa käytetään ISU-arviointijärjestelmää (sanoista International Skating Union).

ISU-järjestelmän mukaan kilpailun voittaa se luistelija, jonka pistemäärä on suurin.

Pisteitä annetaan elementeistä, joita ovat hypyt, piruetit, askeleet ja liu'ut sekä ohjelman osa-alueista, joissa arvioidaan esimerkiksi tulkintaa ja perusluistelutaitoa.

Perinteinen tuomaristo arvioi luistelijan suorituksen laatua ja hänen taitonsa eri osa-alueilla.

Tuomariston lisäksi ohjelmaa seuraa tekninen asiantuntijaryhmä, niin kutsuttu tekninen paneeli, joka kirjaa ohjelmassa suoritetut elementit ja määrittää niiden vaikeustason.

Tuomaristo arvioi jokaisen yksittäisen elementin asteikolla -5....+5. Perusarvo on nolla, jonka saa kun suorittaa liikkeen virheittä, mutta ei erityisen loistavasti. Laatupiste +5 vaatii jo paljon enemmän, eikä sen saaminen ole kovin yleistä.

Säännöissä on myös tarkkaan määrätty, kuinka monta erityyppistä elementtiä luistelijalle ohjelmassa sallitaan. Ylimääräisistä elementeistä ei kerry luistelijalle pisteitä.

 

Elementtipisteet (TES=Total Element Score)

Elementtipisteissä arvioidaan jokaisen suoritetun elementin (hyppy, piruetti tai askelsarja) vaikeus ja laatu. Elementtien vaikeusasteet määrittelee ns. tekninen paneeli eli kontrolleri ja tekniset spesialistit.

Jokaisella elementillä on ns. perusarvo. Mitä vaikeampi elementti, sitä korkeampi perusarvo. Tuomarit antavat jokaiselle elementille lisäksi laatupisteen (ns. GOE = grade of excecution) asteikolla -5sta +5een. Luistelijan saama elementtipiste lasketaan elementin perusarvon ja laatupisteen yhdistelmästä. Laatupiste 0 tarkoittaa yleensä että elementti on suoritettu ilman varsinaisia virheitä ja silloin elementtipiste on sama kuin perusarvo. Miinusmerkkinen GOE vähentää perusarvoa, plusmerkkinen korottaa. ISU-arvioinnissa laadukkaasti suoritettu helpompi elementti voi siis lopputuloksissa olla arvokkaampi kuin huonosti suoritettu vaikeampi elementti.


Komponenttipisteet (TCS =Total Component Score)

Ohjelman osa-alueita (komponentteja) arvioidaan asteikolla 0,25 – 10 neljäsosapisteen tarkkuudella, esimerkiksi 3,75. Tuomareiden antamista komponenttipisteistä lasketaan keskiarvo joka kerrotaan sarja- ja segmenttikohtaisella (lyhytohjelma/vapaaohjelma) kertoimella.

Arvioitavia alueita ovat:

 • luistelutaito = Skating Skill (SS)

 • siirtymiset = Transitions (TR)

 • esitys/suorittaminen = Performance/execution (PE)

 • koreografia = Coreography (CH)

 • musiikin tulkinta = Interpretation (IN)


Skating skills(SS)-Luistelutaito

Luistelutaitoa arvioidessa otetaan huomioon luistelutekniikka, sekä esimerkiksi tasapaino, liu'ut ja nopeuden vaihtelu. Myös kaarien ja askelten puhtautta arvioidaan tässä kategoriassa.

 

Transitions(TR)-Siirtymät

Siirtymiksi kutsutaan niitä osioita, jotka jäävät elementtien (esimerkiksi hyppyjen ja piruettien) väliin. Arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi siirtymien vaativuus ja vaihtelevuus, sekä jalkatyö.

 

Performance/Execution (PE) Esitys/Suorittaminen

Esittämisessä otetaan huomioon sekä esityksen fyysinen että tunteellinen puoli, ja siinä huomioidaan myös musiikin ja koreografian tulkinta. Lisäksi pisteisiin vaikuttavat yksilöllisyys ryhti ja tyyli, sekä liikkeiden puhtaus.

 

Choreography- Koreografia

Koreografiapisteissä huomioidaan se, miten ohjelma on rakennettu. Koreografiaa arvioitaessa tarkkaillaan esimerkiksi jään ja tilan käyttöä sekä esitystä kokonaisuutena.

Interpretation (IN)-Tulkinta

Tulkinnalla tarkoitetaan luistelijan kykyä ilmaista musiikin tyyliä ja liikettä. Tulkinnassa tarkkaillaan myös rytmiä, sekä musiikin mukaan luistelua.


Deductions - Vähennykset

Saadusta kokonaispistemäärästä tehdään vielä sääntöjen määräämät vähennykset esimerkiksi kaatumisvähennykset. Myös liian pitkä tai lyhyt ohjelmasuoritus aiheuttavat vähennyksen suorituspisteisiin. 

 

Kokonaispisteet

Luistelijan saamat kokonaispisteet (Total Segment Score TSS) lasketaan:

Total Element Score + Total Component Score – Deductions + mahdolliset bonukset.

Total Score kilpailuissa joissa on sekä lyhytohjelma että vapaaohjelma on kummankin TSS yhteenlaskettuna.

 

Tulosteet

ISU-tuloksista julkaistaan yleensä kolme tulostetta:

 • Result = tulokset

Tulosteessa näkyy luistelijan nimi, sijoitus, seura ja pisteet

 • Result Details = tuloste jossa näkyy luistelijoittain elementtipisteet yhteensä sekä komponenttien keskiarvot eriteltyinä

 • Judges Scores = tuloste jossa näkyy jokaisen luistelijan jokainen elementti, elementtien laatupisteet sekä komponenttipisteet eriteltynä tuomareittain

 

ISU-pisteiden vertailukelpoisuus

Ohjelman osa-aluepisteitten eli komponenttipisteiden skaala on periaatteessa absoluuttinen. Käytännössä pisteitä ei kuitenkaan voi verrata toisiinsa, vaan pisteskaalat muotoutuvat sarjakohtaisesti, koska maailmanmestareita ja aloittelevia kilpaluistelijoita ei käytännössä saada mahtumaan samaan 10 pisteen skaalaan.

Elementtipisteet ovat periaatteessa vertailukelpoisia, kokonaiselementtipisteisiin vaikuttavat kuitenkin eri sarjojen erilaiset elementtivaatimukset ja elementtien määrä. Komponenttipisteiden kertoimet ovat sarjakohtaisia, joten komponenttipisteitten yhteissummaa ei eri sarjojen välillä voi verrata.

Eri sarjojen ISU-tuloksia ei siis voi suoraan verrata toisiinsa.

Ulkomaisten kisojen tuloksia ei myöskään voi suoraan verrata varsinkaan nuorempien luistelijoiden sarjoissa, koska kisoissa voi olla Suomen säännöistä poikkeavia elementtivaatimuksia, komponenttikertoimia ja komponenteista voi olla vain osa käytössä, jopa vain 2.

SM-junioreissa ja SM-senioreissa noudatetaan kansainvälisen luisteluliiton ISUn sääntöjä jolloin pisteet ovat vertailukelpoisia kaikissa kisoissa, sekä kotimaisissa että ulkomaisissa.

Kaudella 2010-2011 elementtien määrää ja elementtivaatimuksia muutettiin kaikissa sarjoissa, jonka vuoksi sitä aikaisempien vuosien tulokset eivät myöskään ole sellaisenaan vertailukelpoisia nykyisiin pisteisiin.

Esittämisen osa-alueiden (program components) arvosteluperusteet yksinluistelussa

Elementtien teknisten laatupisteiden (GOE) lisäksi tuomarit arvioivat viisi esittämisen osa-aluetta asteikolla 0,25-10,00 neljäsosapisteen tarkkudella, esimerkiksi 3,75.

 

Skating Skills / perusluistelutaidot:

 • Balance / rhythmic knee action and precision of foot placement = tasapaino, polven jousto ja kaarelle astumisen puhtaus

 • Flow and effortless glide = liu’un vaivattomuus

 • Cleanness and sureness of deep edges, steps and turns = syvien kaarten, askelten ja käännösten puhtaus ja varmuus

 • Power / energy and acceleration = voima / vauhdin ja kiihdyttämisen vaihtelu

 • Mastery of multi-directional skating = taito luistella eri suuntiin (myötä- ja vastapäivään, eteen- ja taaksepäin)

 • Mastery on one foot skating = taito luistella yhdellä jalalla

            

Transitions and Linking Footwork and Movements / siirtymiset ja elementtejä yhdistävät askeleet ja liikkeet:    

 • Variety  = vaihtelevuus

 • Difficulty = vaikeus

 • Intricacy = monimuotoisuus

 • Quality = laatu

            

Performance/Execution / esittämisen suoritus:           

 • Physical, emotional and intellectual involvement = fyysinen ja psyykkinen sitoutuminen suoritukseen, ”läsnäolo”

 • Carriage = ryhti

 • Style and individuality / personality= tyyli ja omaperäisyys

 • Clarity of movement = liikkeen selkeys

 • Variety and contrast = vaihtelevuus ja vastakohtaisuuksien käyttö

 • Projection= luistelijan kontakti yleisöön

            

Choreography & composition / koreografia ja sommittelu:        

 • Purpose (idea, concept, vision, mood) = tarkoitus (idea, mielikuva, näkemys, tunnelma)

 • Unity, purposeful threading of all movements= osien yhdistäminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi

 • Utilization of personal and public space

 • Pattern & ice coverage = kentän käyttö

 • Phrasing and form (movements and parts structured to match the phrasing of the music) = musiikin jäsentäminen ja muoto (liikkeet ja musiikin osat on rakennettu sopimaan musiikin jaksotteluun)

 • Originality of purpose, movement and design = tarkoituksen, liikkeen ja sunnitteliun omaperäisyys

 

Interpretation of music / Tulkinta:           

 • Effortless movement in the time to the music (timing) = vaivattomat liikkeet musiikin tahtiin (ajoitus)

 • Expression of the music’s style, character and rhythm = musiikin tyylin, luonteen ja rytmin ilmaisu

 • Use of finesse to reflect the nuances of the music = taito tuoda esiin musiikin vivahteita

bottom of page